Kallelse till årsmöte i Hjorthundklubben

Tid: Söndagen den 7 april 2024 
Plats: Enköpings ridhus – lokal i anslutning till Cafeterian

(årsmötet börjar omedelbart efter att bedömningen av hjorthundarna har avslutats) 

Dagordning

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 6. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet samt revisorernas berättelse. 
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om omedelbar justering av p. 12-14
 16. Ärende initierat av styrelsen: Hjorthundklubben arrangerar varje år en inofficiell utställning, Hjorthundspecialen.  Vid den utställningen har kryptorchida hanar haft möjlighet att delta. Styrelsen föreslår att årsmötet fattar följande beslut, 
  • Vid Hjorthundklubbens utställning ska kryptorchida hanar ställas ut i en egen klass där Bästa Kryptorchida hane utses. En kryptorchid hane kan delta i avelsklass, uppfödarklass och parklass och kan även tilldelas biljett för deltagande i Best Head and Expression samt Bästa Rörelser. En kryptorchid hane kan inte delta i någon annan klass. Detta gäller i samtliga fall Hjorthundklubben arrangerar en inofficiell utställning.
 1. Övriga ärenden som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. 

 

Dokument:
Årsredovisning 2023
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024